Permisjonsreglement

Glade skoleelever, illustrasjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.                                      

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune.

Søknad om permisjon skal sendes skriftlig til skolen. Kontaktlærer kan innvilge permisjonassøknader på inntil 3 dager. Søknad om permisjon ut over dette må gå skriftlig til skolens postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn. Husk å bruke vedlag mal. (Se nederst). 

Rundskriv om permisjon i Osloskolen kan lastes ned og leses i sin helhet under.