Valgfag

Vi tilbyr følgende fag:

  • Design og redesign
  • Teknologi i praksis
  • Sal og Scene
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Innsats for andre
  • Fysisk aktivitet og helse

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år.

Karakter fra siste år med samme fag gjelder.

Når det gjelder vurdering i faget, tar denne utgangspunkt i tre hovedområder:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Evaluering

Kriterier som blir lagt til grunn innenfor de tre hovedområdene er i hvilken grad elevene viser engasjement, initiativ, selvstendighet, evne til samarbeid og refleksjon over eget arbeid.

I tillegg skal faglærer i de ulike valgfagene gjøre elevene kjent med eventuelle utfyllende vurderingskriterier som gjelder spesifikt for faget / oppgaven / prosjektet.

Det er viktig å merke seg at elevene allerede i 8. klasse kan få en standpunktkarakter i valgfag som er med i beregning av poeng ved inntak til videregående.

Fra UDIR:

"Ved avslutninga av 10. årstrinn kan eleven ha hatt berre eitt valfag og éin standpunktkarakter, eller fleire valfag og fleire standpunktkarakterar. Alle standpunktkarakterane skal førast på vitnemålet, men det blir berekna eit gjennomsnitt som tel ved inntak til vidaregåande opplæring. Det vil seie at valfag ved inntak til vidaregåande opplæring i praksis er éin standpunktkarakter når elevens poengsum skal bereknast."

Eksempler:

Per har følgende karakterer:

8. klasse: Fysisk aktivitet og helse: 5
9. klasse: Design og redesign: 4
10. klasse: Innsats for andre: 6
5+4+6=15 delt på tre = 5

Lise har følgende karakterer:

8. klasse: Kantine: 2
9. klasse: Design og redesign: 4
10. trinn: Kantine: 5
4+5=9 delt på to = 4.5

Bjørg har følgende karakterer:

8. klasse: Design og redesign: 5
9. klasse: Design og redesign: 6
10. klasse: Design og redesign: 4
Kun siste som teller = 4

Valgfaget kom som et av tiltakene etter Stortingsmeldingen "Motivasjon-Mestring-Muligheter" om ungdomstrinnet. 

Leser mer om valgfag på Udirs hjemmesider. https://www.udir.no/valgfag