Hovedseksjon

FAU

Illustrasjon FAU

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre og foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et positivt og konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole.

Valg av FAU-representanter

På vårens foreldremøter velges en foreldrerepresentant og en vara (kan gjerne være klassekontakt) fra hver klasse til FAU. Det er ønskelig at representantene velges for to år av gangen (halvannet år på ungdomstrinnet), da dette skaper kontinuitet i arbeidsgruppene. På 1. og 8. trinn velges dette på det første foreldremøtet etter oppstart. 

FAU-representantens rolle

Delta på de månedlige FAU-møtene.
Formidle referat til foreldre og foresatte i klassen (gjerne via klassekontakt), og ta opp saker i FAU på klassens vegne.
Delta aktivt i en av arbeidsgruppene i FAU, og bidra til at FAUs aktiviteter på Marienlyst skole blir gjennomført.

Arbeidsgrupper i FAU

Det er tre faste arbeidsgrupper i FAU ved Marienlyst skole; Pedagogikk, Skolemiljø og Trafikk/bygg. Skoleåret 2021/2022 er det en egen gruppe som jobber med å oppgradere biblioteket i tett samarbeid med den nye bibliotekaren. Videre er det egne kontaktpersoner for MAKS, KFU, Natteravn og Morgenfugl, samt kasserer og referent i tillegg til leder og nestleder.

Viktige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med elevrådet, SMU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

(www.fug.no)

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

FAU Marienlyst skole

Møteplan 2. halvår 2024:

Uke 3 - 16.01., kl. 18-20
Uke 10 - 05.03., kl. 18-20
Uke 17 - 23.04., kl. 18-20

Uke 23 - 04.06., kl. 18-20

Leder: Lars Kristian Schrøder

Nestleder: Hege Wold

E-post: marienlystskole.fau@gmail.com