Hovedseksjon

Tap av gjenstander og tyveri

Når eiendeler blir frastjålet eller på annen måte borte på skolen: 


Som et utgangspunkt gjelder følgende for elevers private eiendeler:

  • Elever oppfordres til å i minst mulig grad medbringe verdifulle gjenstander som ikke er nødvendige i skolearbeidet på skolen. Eksempler på gjenstander som ikke det er behov for gjennom skoledagen kan være dyre headset og mobiltelefoner. Bortkomne gjenstander erstattes som hovedregel ikke.
  • Alle elever har låsbare skap. Disse oppfordres alle til å benytte. Hengelåser kan til enhver tid kjøpes på skolens kontor, til redusert pris
  • I spesielle tilfeller hvor man MÅ ha med seg verdigjenstander, store kontantbeløp eller annet, oppfordres man til å la lærer oppbevare disse gjennom skoledagen. Det er dessuten alltid mulig å oppbevare slike gjenstander på skolens kontor.

Hovedregelen for elever er altså: unngå å ta med dyre gjenstander! Tapte gjenstander erstattes i utgangspunktet ikke. Pass godt på eiendelene dine hvis du likevel har dem med – eller be en voksen om hjelp til dette – og lås alltid skapet ditt / skapene dine! Alle klær og sko skal alltid oppbevares innelåst i eget garderobeskap.

Om erstatningsansvar

Når elever blir frastjålet eiendeler, kan skolen i noen tilfeller likevel bli erstatningsansvarlig.

Det er i hovedsak to betingelser som må være oppfylt for at skolen kan få et erstatningsansvar:

1. Eleven må ha blitt påført et økonomisk tap som er skjedd som følge av tyveriet
2. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.

Nedenfor utdypes de ansvarsgrunnlagene som kan gi rett til erstatning fra skolen.

Etter reglene om arbeidsgiveransvaret er skolen erstatningsansvarlig dersom noen av skolens ansatte kan bebreides for at tyveriet skjedde. (Ofte kan ikke noen av skolens ansatte bebreides for at tyveri skjer, og skolen vil derfor som hovedregel ikke være ansvarlig ved tyveri.)    

Skolen kan være erstatningsansvarlig når det foreligger et ansvarsgrunnlag. Det er to hovedformer for ansvarsgrunnlag, skyldansvar (culpa) og objektivt ansvar (ansvar uavhengig av skyld).

Ved skyldansvar kan skadevolder selv pålegges ansvar fordi vedkommende har påført noen en skade / et tap ved uaktsomhet eller forsett (med vilje). Ved objektivt ansvar pålegges erstatningsansvar uavhengig av skyld.

I noen spesielle situasjoner kan skolen bli erstatningsansvarlig selv om ingen ved skolen kan bebreides for at en skade / et tap har oppstått. Dette kalles erstatningsansvar på objektivt grunnlag. I en sak for Sivilombudsmannen ble det konkludert med at kommunen var ansvarlig på objektivt grunnlag i et tilfelle der eleven hadde blitt frastjålet jakke og nøkler.

Sivilombudsmannen begrunnet dette særlig med at eleven var pålagt å oppbevare jakken i klasserommet under et obligatorisk fellesarrangement i gymsalen. Eleven hadde således ikke noe valg med hensyn til oppbevaring av jakken, og ikke mulighet til å ha tilsyn med den. Ut fra dette mente Sivilombudsmannen at det forelå et "forvaringsansvar" for kommunen, og at det således var rimelig å plassere risiko for tøyet hos kommunen. At det i slike spesielle tilfeller kan foreligge ansvarsgrunnlag som kan gi rett til erstatning, betyr imidlertid ikke at skolen må erstatte dyre klesplagg fullt ut. Det vil normalt være tilstrekkelig at det gis erstatning for det et vanlig plagg koster.

Skolen har ikke plikt til å betale erstatning dersom det ikke foreligger et ansvarsgrunnlag. I noen tilfeller kan skolen likevel betale en begrenset erstatning fordi det er rimelig. Dette kalles billighetserstatning. Billighetserstatning ytes når de vanlige erstatningsreglene ikke kommer til anvendelse, og er en ordning der det ut fra rimelighet kan ytes erstatning ved skade på elevers eiendeler. Eksempler på slike skader på eiendeler kan være ødelagte briller, klokker eller annet utstyr elever er avhengige av i skoledagen.

Det er videre understreket at slik erstatning under enhver omstendighet skal begrenses til å dekke ”normalprisen” på klær og gjenstander. Dette innebærer at spesielt dyre gjenstander ikke erstattes etter pris, men etter en gjennomsnittspris på denne type gjenstander.

Det er fra Oslo kommune presisert at det skal være en restriktiv praksis rundt reglene for billighetserstatning, og billighetserstatning skal bare utbetales i helt spesielle tilfeller. Som hovedregel gis det ikke erstatning som følge av tyveri.

Dette betyr at ordningen for billighetserstatning gjelder i de tilfeller der kommunen i utgangspunktet ikke er erstatningsansvarlig, men hvor billighet/rimelighet likevel tilsier at det ytes en form for kompensasjon. Billighetserstatning kan også være aktuelt der man er i tvil om det foreligger erstatningsgrunnlag. Det ytes i disse tilfellene maksimalt 75% av dokumenterte utgifter, dog begrenset oppad til kr.6.300,- (pr. januar 2018). 

Sykling til skolen og bruk av sparkesykler, hoverboard eller annet

Elever som sykler til skolen har mulighet for å sette fra seg sykkelen på skolens område. Skolen er pålagt å i størst mulig grad tilrettelegge for dette, og skolen har egne arealer til sykkelparkering. Den enkelte elev må selv sørge for lås til sikring av sykkelen.

Dersom en elev blir frastjålet sykkel, sparkesykkel, hoverboard e.l. som står plassert på skolens område, vil skolen ikke være erstatningsansvarlig. Tapet må dekkes av eleven selv.

Det presiseres at:

  1. Skolen undersøker / etterforsker alltid tilfeller der gjenstander blir borte eller ødelagt.
  2. Skolen anmelder normalt alle straffbare forhold til politiet.