Hovedseksjon

PPT

§5-1: Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten er et rådgivende organ, og skolens sakkyndige instans i forhold til spesialundervisning. Når en elev er utredet for lærevansker, gis det en tilrådning i forhold til behovet for spesialundervisning både når det gjelder innhold, omfang og organisering. Når en ny sakkyndig vurdering foreligger, innkalles aktuelle lærere og foresatte til et møte hvor innholdet oppsummeres og forklares. På denne bakgrunnen diskuteres mål og tiltak i skolen. 

Henvisning til PP-tjenesten

R-team er skolens arena for samarbeid med PP-tjenesten. På disse møtene drøftes saker som tidligere er tatt opp i S-team, og beslutning om eventuell henvisning til PP-tjenesten tas. Før sak tas opp i R-team, må kontaktlærer innhente samtykke fra foresatte. I R-team møter skolens ledelse, PP-tjenesten, sosiallærer, kontaktlærer og aktuell spesialpedagog/støttelærer. I tillegg deltar logoped i saker som omhandler lese- og skrivevansker og taleflytvansker. Dersom konklusjonen i R-team blir henvisning til PP-tjenesten, utarbeider kontaktlærer en pedagogisk rapport. Signatur fra foresatte innhentes og henvisningen med aktuelle vedlegg oversendes til PP-tjenesten.

Vedtak om spesialundervisning

Skolen er vedtaksorganet i forhold til retten til spesialundervisning. Vedtaket bygger på anbefalingen i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Vedtak fattes snarest mulig, og helst innen utgangen av september. Rektor signerer vedtaket før det sendes hjemmet, og kopi legges i elevmappen. Eventuell klage sendes skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Ved avslag går saken videre til utdanningsetaten. Fylkesmannen avgjør saken i siste instans.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Når vedtak er fattet, skal IOP utarbeides. IOP skal bygge på vedtaket og være i samsvar med det. Et foreløpig utkast utarbeides før skoleslutt skoleåret før, og IOP ferdigstilles innen 15. oktober gjeldende skoleår. Kontaktlærer har ansvar for at IOP utarbeides. IOP skal blant annet inneholde realistiske mål, tiltak og metoder i de fag/utviklingsområder eleven skal ha spesialundervisning i. Dokumentet gjelder for ett skoleår.

Årsvurdering

Elever med IOP skal ha skriftlig årsvurdering hvor blant annet mål, tiltak og metoder evalueres. Innholdet i årsvurderingen må være i overensstemmelse med vedtaket og IOP. Det er kontaktlærer som har ansvar for at dette gjøres innen 15. juni hvert år. Dokumentet signeres av rektor, og sendes til de foresatte. Kopi av dokumentet arkiveres i elevmappen.