Hovedseksjon

PPT

Opplæringsloven §5-1: Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et rådgivende organ og skolens sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn og ungdom som har en vanskelig opplæringssituasjon og mulig behov for spesialundervisning.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov.

Henvisning til PPT
R-team er skolens arena for samarbeid med PP-tjenesten. På disse møtene drøftes saker som tidligere er tatt opp i Inntaksteam, og beslutning om eventuell henvisning til PP-tjenesten tas. Før sak tas opp i R-team, må kontaktlærer innhente samtykke fra foresatte. I R-team møter skolens ledelse, PP-tjenesten, sosialpedagogisk rådgiver, kontaktlærer og aktuell spesialpedagog/støttelærer. I tillegg deltar logoped i saker som omhandler lese- og skrivevansker og taleflytvansker. Dersom konklusjonen i R-team blir henvisning til PP-tjenesten, utarbeider kontaktlærer en pedagogisk rapport. Signatur fra foresatte innhentes og henvisningen med aktuelle vedlegg oversendes til PP-tjenesten.

Utredning
Når PPT mottar henvisningen, vil de kontakte foresatte og starte utredning.
Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen, eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering
PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på utredningen anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning.
Når en ny sakkyndig vurdering foreligger, innkalles eleven, aktuelle lærere og foresatte til et møte hvor innholdet oppsummeres og forklares. På denne bakgrunnen diskuteres mål og tiltak i skolen, og vedtak fattes.

Vedtak om spesialundervisning
Skolen er vedtaksorganet i forbindelse med retten til spesialundervisning. Vedtaket bygger på anbefalingen i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, og danner grunnlaget for individuell opplæringsplan (IOP). Vedtak fattes snarest mulig etter tilbakemeldingsmøte, legges i elevmappen og sendes hjem. Eventuell klage på vedtak sendes skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Individuell opplæringsplan (IOP)
Når vedtak er fattet, skal Individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides. IOP skal bygge på vedtaket og være i samsvar med det. Kontaktlærer har ansvar for at IOP utarbeides. IOP skal blant annet inneholde realistiske mål, tiltak og metoder i de fag/utviklingsområder eleven skal ha spesialundervisning i. Dokumentet gjelder fra vedtak fattes og ut skoleåret.

Årsvurdering
Elever med Individuell opplæringsplan (IOP) skal ha skriftlig årsvurdering hvor blant annet mål, tiltak og metoder evalueres. Innholdet i årsvurderingen må være i overensstemmelse med vedtaket og IOP. Det er kontaktlærer som har ansvar for at dette gjøres innen 1. juni hvert år. Årsvurdering lagres i elevmappen og sendes hjem til foresatte.
Les mer om Pedagogisk psykologisk tjeneste her:
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/oppfolging-av-eleven/skolenes-stottetjeneste-og-ppt/hvordan-arbeider-ppt/