Strategisk plan 2019

Skolen har de siste år i, fagene, hatt fokus på systematikk og elevinvolvering i vurdering og undervisning, grunnleggende ferdigheter (med vekt på skriving) og et løft innenfor matematikkfaget. I arbeidet med disse områdene har involvering av alle ansatte og et felles kompetanseløft stått sentralt. Skolens visjon om at vi er én skole som med felles innsats oppnår gode resultater, har vært styrende for hvordan arbeidet med satsingsområdene har blitt organisert.

Parallelt med dette arbeidet har skolen jobbet målrettet med å bygge systemer for systematisk faglig og sosial oppfølging. Skolen har videre hatt fokus på å redusere fravær, gjennom å etablere et tverrfaglig nærværsteam. Her deltar bydel og ppt. Skolen har vektlagt systematiske metoder i det sosialpedagogiske arbeidet. På ungdomstrinnet gjennom å ta i bruk "Drømmeskolen" som modell.

Disse satsingsområdene har hatt et ekstra i fokus, i tillegg til å opprettholde skolens fra før etablerte, gode pedagogiske praksis. Skolens ansatte har i stor grad gjennomført etter- og videreutdanning. De siste tre år har nærmere 30 lærere gjennomført etter- og videreutdanning finansiert av ulike stipendordninger.

Sentrale føringer

Det er byrådets budsjett som er førende for Utdanningsetatens strategiske kart og skolenes strategiske planer. Byrådet legger tre styringsprinsipper til grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo: Tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom. Det skal utvikles sterke profesjonsfellesskap på skolene.

Det viktigste resultatmålet for oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Byrådet sine langsiktige resultatmål er ment å angi retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune:
- 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.
- Elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring.
- Minst 1 av 3 skal søke yrkesfag.

Det er uttrykt eksplisitt en forventning til skolene, i sitt strategiarbeid, legger til grunn at ambisjonsnivå og tiltak skal bidra til overnevnte langsiktige resultatmål.

Det er videre presisert at skolene skal vektlegge følgende i sitt strategiske arbeid:

 • Lokal forankring, gjennom åpenhet, kommunikasjon og samarbeid med alle aktører.
 • Involvering og medvirkning.
 • Bredt kunnskapsgrunnlag, gjennom grundig analyse og evaluering.

Som en konsekvens av dette, er skolens videre utvikling drøftet i mange fora. Skolens ansatte er involvert gjennom formelle og uformelle samarbeidsarenaer, skolemiljøutvalg og FAU er orientert og rådspurt og skolens driftsstyre har gjennomgått og vedtatt planen. Driftsstyret vil jevnlig oppdateres og orienteres gjennom hele perioden.

Marienlyst skole sine resultater

Marienlyst skole har de siste årene hatt en stabil og svært positiv faglig resultatutvikling. Elevenes læringsresultater er svært gode, og godt over snittet både lokalt og nasjonalt. Skolen har satt seg svært ambisiøse mål på dette området, og de aller, aller fleste er nådd. Skolens ledelse er av den klare oppfatning at dette for en stor grad skyldes:

 • Felles retning med kontinuitet.
 • Høy kompetanse i personalet, kombinert med stabilitet og lav turnover.
 • Stram systematikk i oppfølging av elevenes læringsresultater.
 • Forbedret systematikk i alle ledd.
 • Relevant pedagogisk kompetanseheving som er konsentrert om få, men viktige områder.
 • Styrket analysekompetanse i alle ledd.
 • Høyere grad av involvering av alle aktører i skolen.

Når det gjelder resultater basert på elevenes opplevde skolehverdag, er ikke utviklingen like god. Skolens resultater er samlet sett meget gode, og over landsgjennomsnittet, men utviklingen er ikke tilfredsstillende. I all hovedsak er resultatene konstante. Dette indikerer et behov for ytterligere styrking av kunnskapsgrunnlaget for å bygge en enda tryggere og varmere skole, hvor elevene i større grad opplever motivasjon og mestring, og hvor antall elever som oppgir at de opplever mobbing er null.

Marienlyst skole vil ha et særskilt fokus på følgende hovedområder i 2019:

 1. God vurderingspraksis og helhetlig undervisningspraksis.
  Skolen har i 2018 gjennomført en modulbasert MOOC, som ledd i en felles kompetanseutvikling inn mot god og læringsfremmende vurdering. Alle lærerne har deltatt i dette arbeidet. Fokus har vært på kollektiv utvikling, læreplanforståelse, målorientering, vurdering og timing. Fremover vil fokus være på høyere grad av elevinvolvering, evne til selvregulering og høy elevaktivitet i alle faser av læringsprosessen. Skolens ledelse vil også tilrettelegge for økt bevissthet rundt begrepet "growth mindset" og teorien bak dette.
 2. Sosialpedagogisk kompetanseheving.
  Skolen skal i 2019 styrke et felles kunnskapsgrunnlag og utvikle systemiske strategier for å skape godt, trygt og varmt læringsmiljø i alle klasser og et godt, trygt og varmt skolemiljø. Aksept for og forståelse av ulikhet vil stå sentralt i dette arbeidet, og alle ansatte skal oppleve en styrking av egen kompetanse på området. Tilbakemeldingskultur og relasjon er tett sammenbundet. Arbeidet vil derfor være tett koblet med punkt 1.
 3. Kompetanseheving på helhetlig lese- og skriveutvikling.
  Skolen startet høstet 2018 en felles kompetanseheving innenfor helhetslesing og har nå syv kvalifiserte leselærere. Skolen vil i 2019 fortsette å skape gode systemer for lesekurs på alle trinn, og at alle lærere kjenner til hvordan de skal kartlegge og jobbe videre med elever med behov for en styrket lese- og skrivekompetanse. Systematiske intensivkurs i fag inngår som en viktig faktor i arbeidet med tidlig innsats og sosial utjevning, og i arbeidet med byrådets hovedmål om å fullføre og bestå videregående opplæring.
 4. Dialogbasert undervisning med rike oppgaver og tilpasninger i matematikk.
  Skolen har de siste to årene arbeidet mye med didaktisk kompetanseheving i matematikk. Skolens ledelse opplever at skolen samlet sett har styrket kompetansen i matematikkfaget. (Dette viser også elevresultatene.) Skolens ledelse opplever likevel at ikke satsingen er implementert i alle ledd og ønsker derfor å synliggjøre dette arbeidet i strategisk plan også for 2019. Videre satsning på rike oppgaver og dialogbasert undervisning i matematikk, samt trygghet på blokkmetoden på hele barnetrinnet vil være sentrale elementer i arbeidet. (Skolen vil også videreutvikle tanken om dialogbasert undervisning og rike oppgaver i alle fag, jfr. Punkt 1.)
 5. Miljøbevissthet.
  I 2020 kommer det fornyede læreplaner i alle fag. Overordnet del. Verdier og prinsipper for grunnopplæringen gir føringer for de nye læreplanene. Klima, miljø og bærekraft vil være et tverrgående tema i nytt læreplanverk. Samtidig er Oslo utpekt som Europas miljøhovedstad 2019 og Marienlyst skole har nylig blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Skolen finner det derfor naturlig å legge et økt fokus på temaet miljøvern og bærekraftig utvikling inn i strategisk plan. Selv om denne innsatsen foreløpig ikke er målbar i skolens sett av indikatorer, vil skolen utvikle metoder å måle innsatsene på.


Arbeidsmåter: 

Alle disse områdene henger sammen og handler om god praksis rettet mot elevene våre. Skolen vil rydde mest mulig av den tilgjengelige tiden til arbeid med satsingsområder i strategisk plan. Det vil bli gjennomført felles kompetanseheving gjennom kurs, det vil bli gjennomført ulike former for workshops og mye av tiden vil bli styrt av et utvalg av skolens lærere. For eksempel vil skolens VFL-gruppe, fagkoordinatorer og teamkoordinatorer få et utvidet ansvar i arbeidet, i dialog med skolens ledelse. Et sentralt virkemiddel vil være bred erfaringsdeling og felles, kritisk refleksjon over egen praksis. Dette i tråd med byrådets føringer om tillit og handlingsrom.

Elevrådene vil fortsatt inviteres jevnlig til utvikling, gjennomføring og evaluering av tiltak og aktiviteter. Elevrådene medvirker allerede i skoleomfattende satsninger (psykisk helse, nettvett) og vil få økt medvirkning i arbeidet med et årshjul knyttet til arbeidet for en enda tryggere og varmere skole.. Skolen gjennomfører et personalseminar i mars, hvor foresatte tar over undervisningen. Seminaret vil i all hovedsak sentrere seg rundt arbeid med punktene 1 og 2. Her vil det blant annet arbeides mer grundig med kunnskapsgrunnlaget til Barnehjernevernet og Mitt liv.

Skolens ledelse er av den oppfatning at overnevnte, prioriterte områder og tiltak dekker sentrale føringer for resultatmål og styringsprinsipper, og er dekkende for Marienlyst skole sine behov. Få eller ingen skoler i landet har faglige resultater på Marienlyst skole sitt nivå. Dette skyldes i all hovedsak høy kompetanse i alle ledd, gode systemer for oppfølging, høye ambisjoner og høy grad av gjennomføringsevne. Slik skal det fortsatt være.

Les hele den strategiske planen for 2019 (pdf)