Strategisk plan 2021

Nye, nasjonale læreplaner
Nye, nasjonale læreplaner vil prege skolens arbeid med skoleutvikling de neste årene. Planene skal tas i bruk fra høsten 2020. Overordnet del, som utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og grunnsynet i læreplanverket, reflekteres i større grad enn før i de enkelte fag og fagområder, noe som vil få betydning for aktiviteten i skolens profesjonsfellesskap. Skolens arbeide med innføring av planene vil i stor grad dreie seg om å få en felles forståelse, økt profesjonsfellesskap og praksis knyttet til sentrale utviklingsområder som dybdelæring, tverrfaglig arbeid og elevmedvirkning.
Bærekraftig utvikling, menneskeverd og livsmestring er også nye, sentrale begreper i læreplanen.
I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. Arbeidet innebærer blant annet å

• operasjonalisere verdier og prinsipper i læreplanverket og hvordan de skal prege vår praksis
• vurdere hvordan opplæringen i fag bidrar til å realisere skolens brede mandat
• velge innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen
• velge læringsarena og organiseringsmåter for opplæringen
• planlegge og tilrettelegge for hvordan progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag skal foregå
• ha felles konsensus om sammenhenger i og mellom fag
• planlegge og tilrettelegge for hvordan elevene skal medvirke i opplæringen

Sentrale føringer
Det er byrådets budsjett som er førende for Utdanningsetatens strategiske kart og skolenes strategiske planer. Byrådet legger tre styringsprinsipper til grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo: Tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom. Det skal utvikles sterke profesjonsfellesskap på skolene.
Det viktigste resultatmålet for oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Byrådets langsiktige resultatmål er ment å angi retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune:
- 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.
- Elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring.
- Minst 1 av 3 skal søke yrkesfag.
Det er uttrykt eksplisitt en forventning til at skolene, i sitt strategiarbeid, legger til grunn at ambisjonsnivå og tiltak skal bidra til overnevnte langsiktige resultatmål.
Det er videre presisert at skolene skal vektlegge følgende i sitt strategiske arbeid:

• Lokal forankring, gjennom åpenhet, kommunikasjon og samarbeid med alle aktører.
• Involvering og medvirkning.
• Bredt kunnskapsgrunnlag, gjennom grundig analyse og evaluering.

Lokalt arbeid på Marienlyst skole
Marienlyst skole har de siste årene arbeidet systematisk med å bygge opp et solid profesjonsfellesskap der felles kompetanseløft innenfor prioriterte områder skal komme alle elever til gode. I dette arbeidet har vi bygget både på forskningsbaserte, faglige forankrete metoder og det pedagogiske personalets erfaringer. Vi prøver ut nye metoder og arbeidsformer, samtidig som vi vurderer og viderefører skolens fra før etablerte, gode pedagogiske praksis. Vi ser at innholdet i de faglige satsingene vi har arbeidet med de siste årene er i god overensstemmelse med føringene i de nye planene. Helhetslesning, trådmodellen i matematikk og bruk av læringspartner er eksempler på dette.
Denne innarbeidete arbeidsformen i utvikling av skolens pedagogiske arbeid vil vi dra god nytte av når vi skal arbeide med implementering av fagfornyelsen i den nye læreplanen for grunnskolen, LK20. Innføring av de nye planene, både overordnet del som sier hvilke verdier og prinsipper skolens virke skal bygge på, og fagplanene, vil være det aller viktigste vi fokuserer på i 2021.
Parallelt med innføringen av fagplanene arbeider skolen målrettet med å bygge systemer for sosial oppfølging av elevene. Elevene skal møte en varm og inkluderende skole der de skal føle seg sett og tatt vare på. Men vi mener at det ikke er noen motsetning mellom dette og det å møte elevene også med faglige krav og utfordringer. Å legge til rette for elevmedvirkning og utvikling av gode relasjoner i det daglige er viktig, men vi vil også fortsette å vektlegge systematiske metoder i det sosialpedagogiske arbeidet, som «Drømmeskolen» og pilotprosjektet "Supportgrupper mot mobbing". (Begge i samarbeid med "Voksne for barn"). Skolen deltar også i UDEs satsing "Varme og trygge ungdomsskoler".
Skolens ledelse og utviklingsgruppa (utvalgte lærere) skal i samråd med FAU og elevråd, ferdigstille og operasjonalisere et felles verdidokument. Verdidokumentet er verdier og prinsipper fra overordnet del. Dokumentet skal tydeliggjøre hvilke verdier skolens virksomhet skal bygge på og hva dette betyr i praksis for elever, ansatte og foresatte.
Skolens utvikling blir drøftet i flere fora. Skolens ansatte er involvert gjennom formelle og uformelle samarbeidsarenaer, som utviklingsgruppa og MBU. FAU er orientert og rådspurt, og skolens driftsstyre har gjennomgått og vedtatt planen. Driftsstyret vil bli jevnlig oppdatert og orientert om status gjennom hele planperioden.

Marienlyst skoles resultater
Marienlyst skole har de siste årene hatt en stabil og svært positiv faglig resultatutvikling. Skolen har satt seg ambisiøse mål, og elevenes læringsresultater er svært gode, og godt over snittet både lokalt og nasjonalt.Skolens ledelse er av den klare oppfatning at dette for en stor grad skyldes:
• Felles retning med kontinuitet.
• Høy kompetanse i personalet, kombinert med stabilitet og lav turnover.
• Stram systematikk i analyse og oppfølging av elevenes læringsresultater.
• Forbedret systematikk i alle ledd.
• Relevant pedagogisk kompetanseheving som er konsentrert om få, men viktige områder.
• Styrket analysekompetanse i alle ledd.
• Høyere grad av involvering av alle aktører i skolen.

Når det gjelder resultater basert på elevenes opplevde skolehverdag, er de ikke så gode som vi ønsker. Skolens resultater er samlet sett meget gode, og over landsgjennomsnittet, men utviklingen på elevundersøkelsen er ikke tilfredsstillende. I all hovedsak er resultatene der konstante. Dette indikerer et behov for ytterligere styrking av kunnskapsgrunnlaget for å bygge en enda tryggere og varmere skole, hvor elevene i større grad opplever motivasjon og mestring, og hvor antall elever som oppgir at de opplever mobbing er null.

Marienlyst skole vil ha et særskilt fokus på følgende hovedområder i 2021:

1. Felles forståelse for innsatser og begreper knyttet til den nye læreplanen. Arbeide med å bli godt kjent med de nye planene og målrette kompetanseutviklingen på områder der vi gjennom kartlegging av det pedagogiske personalet ser at det er nødvendig. Dette gjelder f.eks. innen IKT der det er mye større krav til kompetanse i de nye planene. Vi skal også befeste god, innarbeide pedagogisk praksis i vurderingsarbeidet og andre områder vi har arbeidet spesielt med de siste årene. Det er nødvendig å repetere og få med seg nyansatte som ikke har vært med på f.eks. vurdering for læring, dialogbasert undervisning, og helhetlig lesing.

2. Elevmedvirkning
Fremover vil fokus være på høyere grad av elevinvolvering, evne til selvregulering og høy elevaktivitet i alle faser av læringsprosessen. Vi vil legge til rette for et nytt "fag" som skal hente sitt innhold verdiene i overordnet det: "Meg som medborger".
Elever på ungdomstrinnet vil også medvirke aktivt i utviklingen av lokale tiltak i UDEs satsing "Varme og trygge ungdomsskoler"

3. Sosialpedagogisk kompetanseheving.
Vi vil styrke et felles kunnskapsgrunnlag og utvikle systemiske strategier for å skape godt, trygt og varmt læringsmiljø i alle klasser og et godt, trygt og varmt skolemiljø. Forståelse for- og aksept av - ulikhet vil stå sentralt i dette arbeidet, og alle ansatte skal oppleve en styrking av egen kompetanse på området. Tilbakemeldingskultur og relasjon er tett sammenbundet. Skolens ledelse vil også tilrettelegge for økt bevissthet rundt begrepet "growth mindset" og teorien bak dette, som går ut på at vi mennesker alltid kan utvikle oss videre, og at det å gjøre feil også kan gi ny innsikt og læring

4. Økende mobilitet i elevgruppen
Marienlyst skole opplever ofte at elever søker seg hit, ikke bare pga. flytting til området. Vi ønsker at alle nye elever og deres foresatte skal føle seg velkommen og bli møtt av gode og trygge systemer og rutiner som tar hensyn til hvem de er og deres skolebakgrunn. Vi vil derfor utarbeide en "velkomstpakke" der vi gjennomfører samtaler og kartlegginger som hjelper oss med å bli gjensidig kjent og gir skolen kjennskap til elevens faglige og sosiale styrker og utfordringer så tidlig som mulig.
På samme måte som vi selv ønsker å ta imot nye elever på en god måte, vil vi gjøre vårt til for å samarbeide med tilflyttingsskolen hvis elever skulle flytte fra Marienlyst.

5. Kompetanseheving i helhetlig lese- og skriveutvikling.
Skolen har de siste årene gjennomført felles kompetanseheving innenfor helhetslesing og har nå syv kvalifiserte leselærere. Vi har innarbeidet gode systemer for lesekurs på alle trinn. Vi arbeider videre for at alle lærere kjenner til hvordan de skal kartlegge og jobbe med elever med behov for en styrket lese- og skrivekompetanse. Systematiske intensivkurs i fag inngår som en viktig faktor i arbeidet med tidlig innsats og sosial utjevning, og i arbeidet med byrådets hovedmål om å fullføre og bestå videregående opplæring.

6. Dialogbasert undervisning med rike oppgaver og tilpasninger i matematikk.
Skolen har de siste årene arbeidet mye med didaktisk kompetanseheving i matematikk. Skolens ledelse opplever at skolen samlet sett har styrket kompetansen i matematikkfaget. Skolen har de siste årene fått mange nye lærere som underviser i matematikk. Ikke alle har vært igjennom kurs og utprøving av metoden, og vi ønsker derfor å synliggjøre dette arbeidet i strategisk plan også for 2021. Videre satsing på rike oppgaver og dialogbasert undervisning i matematikk, samt trygghet på blokkmetoden på hele barnetrinnet vil være sentrale elementer i arbeidet.

7. Bærekraftig utvikling og miljøbevissthet
Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema der skolen skal legge til rette for at elevene skal forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Hittil har hele skolen vært pilotskole for kildesortering og for å redusere matsvinn (AKS). Vi er også med i "Natursekken" i et samarbeidsprosjekt mellom skole og AKS, der vi komposterer matavfall og dyrker i skolehagen. Vi vil arbeide videre med dette, samtidig som vi også vil arbeide videre med å øke forståelsen for sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, slik det bl.a. fremkommer i FNs bærekraftmål.

Arbeidsmåter:
Alle disse områdene henger sammen og handler om god praksis rettet mot elevene våre. Skolen vil rydde mest mulig av den tilgjengelige fellestiden til arbeid med satsingsområder i strategisk plan. Det vil bli gjennomført felles kompetanseheving gjennom kurs, det vil bli gjennomført ulike former for workshops. Mye av tiden vil bli styrt av et utvalg av skolens lærere. For eksempel har skolens utviklingsgruppe, fagkoordinatorer og teamkoordinatorer et utvidet ansvar i arbeidet, i dialog med skolens ledelse. Et sentralt virkemiddel vil være bred erfaringsdeling og felles, kritisk refleksjon over egen praksis. Dette i tråd med byrådets føringer om tillit og handlingsrom.
Elevrådene inviteres jevnlig til utvikling, gjennomføring og evaluering av tiltak og aktiviteter. Elevrådene medvirker allerede i skoleomfattende satsninger knyttet til psykisk helse og vil få økt medvirkning i arbeidet med et årshjul knyttet til arbeidet for en enda tryggere og varmere skole. Skolen planlegger et personalseminar som i all hovedsak vil omhandle arbeid med LK20 og "varme og trygge (ungdoms)skoler".
Skolens ledelse er av den oppfatning at overnevnte, prioriterte områder og tiltak dekker sentrale føringer for resultatmål og styringsprinsipper og er dekkende for Marienlyst skole sine behov. Få eller ingen skoler i landet har faglige resultater på Marienlyst skole sitt nivå. Dette skyldes i all hovedsak høy kompetanse i alle ledd, gode systemer for oppfølging, høye ambisjoner og høy grad av gjennomføringsevne. Slik skal det fortsatt være.

Strategisk plan

Strategisk plan 2021