Spesialklassen

Gutt og jente, med skoleelementer

Opplæringstilbudet på Marienlyst er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er læring, mestring og utvikling for den enkelte elev.

Klassen har følgende sentrale opplæringsområder:

 • Skolefag ; matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, religion og livssyn, engelsk, mat-og helse, musikk og kroppsøving.
 • Kommunikasjon
 • Sosial kompetanse
 • Selvhjelpsferdigheter


Elevene har undervisning individuelt, i grupper og inkludert i ordinær klasse, tilpasset den enkelte elevs behov. I noen timer er gruppesamspill vektlagt:

 • Sang- og musikksamlinger
 • Turer/ekskursjoner
 • Mat og helse
 • Kunst og håndverk
 • Fysisk aktivitet og svømming


Vi bruker ulike opplæringsstrategier og metoder ut i fra hver enkelt elev sine behov, dette kan for eksempel være:

 • Struktur og tilrettelegging, blant annet ved hjelp av dagsplaner.
 • Forutsigbarhet og kontinuitet
 • Samspill bygget på elevens initiativ/interesser
 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • Sosiale historier/visuelle forklaringer
 • Tegneseriesamtaler
 • Tegnøkonomi
 • Avtalestyring


Individuell opplæringsplan (IOP)

Elevens sakkyndig vurdering beskriver de særskilte behovene til eleven, samt gir tilråding om innhold, omfang og organisering av opplæringstilbudet. IOP utarbeides med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen.

IOP skal innholde:

 • Mål og innhold for opplæringen
 • Omfang av opplæringen
 • Organisering av opplæringen


Foreldresamarbeid

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere. Den daglige kontakten mellom klassen og foreldre foregår via kontaktbok, ellers brukes e-mail og telefon. Klassen innkaller til to utviklingssamtaler og to foreldremøter i året. Ved behov kan det avtales flere møter.

Samarbeid med andre instanser

 • PPT – Klassen samarbeider med pedagogisk psykologisk tjeneste PPT, PPT er representert i skolens ressursteam ved pedagogisk rådgiver. Pedagogisk rådgiver foretar pedagogiske utredninger og skriver sakkyndige vurderinger på skolens elever.
 • Bydeler – Klassen er representert med kontaktlærer i elevenes ansvarsgruppe.
 • Boliger og avlastninger – klassen samarbeider med elevenes boliger og avlastningstilbud.
 • Ekstern faglig veiledning- ved behov samarbeider lærerne med eksterne kompetansesenter om tilrettelegging av skolehverdagen.


Søknad om plass i spesialskole/gruppe

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner man også flere opplysninger om søknader, saksgang og frister.

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning