Spesialklassen

Gutt og jente, med skoleelementer

Opplæringstilbudet på Marienlyst  er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er  læring, mestring og utvikling for den enkelte elev.

 

Klassen har følgende sentrale opplæringsområder:

 • Skolefag ; matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, religion og livssyn, engelsk, mat-og helse, musikk og kroppsøving.

 • Kommunikasjon

 • Sosial kompetanse

 • Selvhjelpsferdigheter

Elevene har undervisning individuelt, i grupper og inkludert  i ordinær klasse, tilpasset den enkelte elevs behov.  I noen timer er gruppesamspill vektlagt:

 • Sang- og musikksamlinger

 • Turer/ekskursjoner

 • Mat og helse

 • Kunst og håndverk

 • Fysisk aktivitet og svømming

Vi bruker ulike opplæringsstrategier og metoder ut i fra hver enkelt elev sine behov, dette kan for eksempel være: 

 • Struktur og tilrettelegging, blant annet ved hjelp av dagsplaner.

 • Forutsigbarhet og kontinuitet

 • Samspill bygget på elevens initiativ/interesser

 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)

 • Sosiale historier/visuelle forklaringer

 • Tegneseriesamtaler

 • Tegnøkonomi

 • Avtalestyring

 

Individuell opplæringsplan (IOP)

Elevens sakkyndig vurdering beskriver de særskilte behovene til eleven, samt gir tilråding om innhold, omfang og organisering av opplæringstilbudet. IOP utarbeides med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen. 

IOP skal innholde:

 • Mål og innhold for opplæringen
 • Omfang av opplæringen
 • Organisering av opplæringen

 

 

Foreldresamarbeid                                        

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere. Den daglige kontakten mellom klassen og foreldre foregår via kontaktbok, ellers brukes e-mail og telefon. Klassen innkaller til to utviklingssamtaler og to foreldremøter i året. Ved behov kan det avtales flere møter.

 

 

Samarbeid med andre instanser

PPT – Klassen samarbeider med pedagogisk psykologisk tjeneste PPT, PPT er representert i skolens ressursteam ved pedagogisk rådgiver. Pedagogisk rådgiver foretar pedagogiske utredninger og skriver sakkyndige vurderinger på skolens elever.

Bydeler – Klassen er representert med kontaktlærer i elevenes ansvarsgruppe.

Boliger og avlastninger – klassen samarbeider med elevenes boliger og avlastningstilbud.

Ekstern faglig veiledning- ved behov samarbeider lærerne med eksterne kompetansesenter om tilrettelegging av skolehverdagen.

 

Søknad om plass i spesialskole/gruppe

På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner man også flere opplysninger om søknader, saksgang og frister.

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning

 

 

 

Kommunale spesialgrupper

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

Drawing of a city