M-klassen

Gutt og jente, med skoleelementer

Opplæringstilbudet på Marienlyst  er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er læring, mestring og utvikling for den enkelte elev.

 

M-klassen

- 12 elevplasser

- 2 klasser med 6 elever i hver klasse

- 4 pedagoger

- 1 musikkterapeut

- Fysioterapeut

- Assistenter

 

 

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon er et overordnet mål i undervisningen. Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Elevene har ulike kommunikasjonssystemer, som f.eks. PCS-symboler, tegn-til-tale, pictogram eller datasystem.

 

Fagområde vi arbeider med

- Språk- og kommunikasjon

- Sansestimulering

- Musikk/musikkterapi

- Tall- og begrepsforståelse

- Fysisk aktivitet

- Sosialt samspill

- Friluftsliv

- Helse og hygiene

- Forming

- Mat og helse

- Kunst og kultur.

 

Ulike grupper

I løpet av uka er elevene med i ulike grupper ut ifra funksjonsnivå. Vi har:

- Språkgruppe

- Sansegruppe

- Fysmus (fysisk aktivitet til musikk)

- Formingsgruppe 

 

Søknad om plass i spesialskole/gruppe

På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner man også flere opplysninger om søknad, saksgang og frister.

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning

Kommunale spesialgrupper

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

Drawing of a city