M-klassen

Gutt og jente, med skoleelementer

Opplæringstilbudet på Marienlyst er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er læring, mestring og utvikling for den enkelte elev.

M-klassen: 

  • 12 elevplasser
  • 2 klasser med 6 elever i hver klasse
  • 4 pedagoger
  • 1 musikkterapeut
  • Fysioterapeut
  • Assistenter


Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon er et overordnet mål i undervisningen. Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Elevene har ulike kommunikasjonssystemer, som f.eks. PCS-symboler, tegn-til-tale, pictogram eller datasystem.

Fagområde vi arbeider med: 

  • Språk- og kommunikasjon
  • Sansestimulering
  • Musikk/musikkterapi
  • Tall- og begrepsforståelse
  • Fysisk aktivitet
  • Sosialt samspill
  • Friluftsliv
  • Helse og hygiene
  • Forming
  • Mat og helse
  • Kunst og kultur


Ulike grupper

I løpet av uka er elevene med i ulike grupper ut ifra funksjonsnivå. Vi har:

  • Språkgruppe
  • Sansegruppe
  • Fysmus (fysisk aktivitet til musikk)
  • Formingsgruppe


Søknad om plass i spesialskole/-gruppe

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

På Oslo kommunes hjemmesider kan du lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner du også flere opplysninger om søknad, saksgang og frister.

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning