M-klassen

Gutt og jente, med skoleelementer

Opplæringstilbudet på Marienlyst er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er læring, mestring og utvikling for den enkelte elev.

M-klassen: 

 • 12 elevplasser
 • 2 klasser med 6 elever i hver klasse
 • 4 pedagoger
 • 1 musikkterapeut
 • Fysioterapeut
 • Assistenter


Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon er et overordnet mål i undervisningen. Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Elevene har ulike kommunikasjonssystemer, som f.eks. PCS-symboler, tegn-til-tale, pictogram eller datasystem.

Fagområde vi arbeider med: 

 • Språk- og kommunikasjon
 • Sansestimulering
 • Musikk/musikkterapi
 • Tall- og begrepsforståelse
 • Fysisk aktivitet
 • Sosialt samspill
 • Friluftsliv
 • Helse og hygiene
 • Forming
 • Mat og helse
 • Kunst og kultur


Ulike grupper

I løpet av uka er elevene med i ulike grupper ut ifra funksjonsnivå. Vi har:

 • Språkgruppe
 • Sansegruppe
 • Fysmus (fysisk aktivitet til musikk)
 • Formingsgruppe


Søknad om plass i spesialskole/-gruppe

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

På Oslo kommunes hjemmesider kan du lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner du også flere opplysninger om søknad, saksgang og frister.

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning