Hovedseksjon

Sosial læreplan Marienlyst skole

Sosiale ferdigheter er sentrale for at elever og voksne skal mestre fag og livet som sådan. For å sikre systematikk i arbeidet med sosiale ferdigheter, har vi derfor utarbeidet en sosial læreplan, som følges på alle trinn.

Skolens sosiale læreplan er basert på visjonen om  "En skole, felles innsats, gode resultater".  Vi skal være en inkluderende skole som fremmer prososiale ferdigheter hos elevene. I samarbeid med hjemmet skal skolen ha fokus på å utvikle 7 sentrale sosiale ferdigheter: Evnen til å vise empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll, evnen til å ta ansvar, øke selvbilde og selvfølelsen. Planen skisserer hvilke tiltak skolen legger opp til for å utvikle disse ferdighetene på individ-, klasse-, og skolenivå.