Informasjon om retten til å klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Både elever over 15 år og deres foresatte har selvstendig klagerett. Klagefristen er 10 dager fra dere har (eller burde ha) gjort dere kjent med karakterene.
Merk: Alle klager og ønsker om begrunnelse adresseres til rektor som tar henvendelsen videre med faglærer/kontaktlærer.

Standpunktkarakter
Om du vurderer å klage på en standpunktkarakter, bør du først be rektor om en skriftlig begrunnelse fra faglærer. Klagefristen forlenges dersom du ber om dette. Dersom du ikke er fornøyd med begrunnelsen kan du klage på karakteren. En slik klage bør begrunnes og må sendes til rektor. Rektor videresender den til Fylkesmannen. Fylkesmannen vurderer ikke lærerens skjønn, men tar stilling til om vurderingen er gjort på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen kan oppheve karakteren eller la den stå. Dersom Fylkesmannen opphever karakteren, skal rektor og faglærer sammen gjøre en ny vurdering. Ny vurdering er endelig. Resultatet av ny vurdering kan være at karakteren settes opp eller ned, eller blir stående. Behandlingstiden hos Fylkesmannen er lang, så svar på en klage på standpunktkarakter vil ikke komme tidsnok til å ha innvirkning på opptak til videregående skole. 
 
Skriftlig eksamen
Dersom du vurderer å klage på en skriftlig eksamenskarakter, bør du først be rektor om å få se på besvarelsen din sammen med faglærer. Dersom du vil klage, skal det gjøres skriftlig til rektor. Klagen behøver ikke å begrunnes. Klagen sendes til en klagenemd som setter ny og endelig karakter. Resultatet kan være at karakteren settes opp eller ned, eller blir stående. Klagen behandles raskt og resultatet sendes automatisk til opptakskontoret slik at ev. ny karakter får innvirkning på opptak til videregående skole. 
 
Muntlig eksamen
Det er kun mulig å klage på formelle feil ved muntlig eksamen. En klage må begrunnes og sendes til rektor som videresender den til Fylkesmannen. Dersom en klage tas til følge, strykes muntlig eksamenskarakter. Dersom eleven ønsker ny eksamen, vil det bli gjort et nytt trekk og man er ikke sikret å komme opp i samme fag. 
 
Orden og oppførsel
Vil du klage på ordens og oppførselskarakter, bør du først be rektor om en begrunnelse fra kontaktlærer. Dersom du velger å klage, sender du denne skriftlig med begrunnelse til rektor. Rektor videresender klagen til Fylkesmannen som setter endelig karakter. 
 
Mer informasjon fra Fylkesmannen finnes her.